Správne nastavenie zemného vyváženia u detektora kovov Garrett AT Pro

Súbor informácií a podmienok pre správne nastavenie zemnej eliminácie:

Detektor kovov Garrett AT Pro umožňuje hľadanie bez nastaveného zemného vyváženia. Môžeme s ním teda hľadať, testovať a dokonca i nachádzať ciele ukryté pod zemou. Možno že sa v niektorých pôdnych podmienkach občas vyskytne rušenie, alebo sa zvýši množstvo nepríjemných pazvukov, ale to je možné jednoducho eliminovať znížením rýchlosti skenovania, alebo v tom horšom prípade znížením nastavenej citlivosti.

Ale toto všetko nie je až tak jednoduché. Pokiaľ niekto hľadá systémom: „Zapni a choď“, môže počítať s tým, že detektor neuvidí niektoré farebné ciele i pri správne nastavenej diskriminácii a ID identifikátor bude udávať nesprávne informácie o vodivosti detekovaného cieľa. A separácia? Separácia sa značne zhorší a v niektorých prípadoch bude i nemožné separovať chcený cieľ od bežného odpadu. Detektor stratí citlivosť i dosah a bude nesprávne identifikovať cieľ. Ako tomuto problému predísť a ako správne nastaviť detektory rady AT Pro na hľadanie? Veľmi jednoducho. Tu je rýchly návod:

1. Prístroj zapnite na lokalite kde chcete hľadať.

2. Hľadací mód (MODE) nastavte na ZERO v PROporcionálnom režime. Citlivosť prístroja nastavte dva políčka pod maximálnu hodnotu Nasaďte si slúchadlá (alebo bez) a pomaly skenujte okolitý priestor. Pokiaľ nájdete miesto kde sa neozýva žiadny akustický signál(zvuk), teda nie je detekovaný žiadny kov, môžete nastaviť zemnú rovnováhu prístroja.

3. Zemné vyváženie detektora môžete nastaviť viacerými spôsobmi: Automaticky, čo je najčastejší spôsob, alebo manuálne. V niektorých prípadoch môžeme nastaviť vyváženie prístroja manuálne so zámerným rozladením zeme. Nastavíte si ľahký offset do kladnej alebo zápornej hodnoty, čím môžete eliminovať napríklad negatívne dôsledky silnej mineralizácie, alebo i prítomnosť vodivých solí (dusičnany hnojené polia).

4. Automatické nastavenie prístroja

• stlačte a držte tlačidlo GND a súčasne pritom „pumpujte“ detektorom tak, aby sa cievka pohybovala vo vzdialenosti 2 až 25-30 cm od povrchu zeme. Pri tejto činnosti sa budú ozývať akustické odozvy. Ak tieto odozvy utíchnu, prípadne sa čo najviac utíšia, pusťte tlačidlo. V tomto okamžiku máte vykonané správne zemné nastavenie prístroja.

• v niektorých prípadoch nie je možné jednoznačne vykonať nastavenie GEB. Vtedy je nutné eliminovať zemnú rovnováhu spomaľovaním pumpovania a súčasným približovaním cievky k zemi.

• ak sa ani vtedy nepodarí stíšiť obidva identifikačné tóny vodivosti, nastavte detektor tak, aby sa čo najviac znížila akustická odozva vodivosti a obidva tóny, alebo i jeden z nich bol čo najtichší.

POZOR!

Pokiaľ začnete nastavovať zemné vyváženie ihneď, bez predchádzajúceho vyhľadania miesta s najnižšou možnou mineralizáciou a hlavne bez obsahu kovu, stane sa že detektor bude vydávať „divný“ tón a zemná rovnováha sa nebude dať nastaviť. To nebude porucha prístroja, ale iba nesprávny spôsob nastavenia detektora, pretože sa pod cievkou bude nachádzať minerál, alebo vodivý kov

5. Manuálne nastavenie prístroja

• Manuálne nastavenie prístroja je vhodné použiť tam, kde z akékoľvek dôvodu nie je možné nastaviť zemné vyváženie automaticky.

• Postup je veľmi jednoduchý. Platia podobné podmienky aké sú popísané v predchádzajúcom bode jedna (1). Na mieste bez výskytu vodivého materiálu, alebo na mieste s najnižšou možnou zemnou vodivosťou stlačte tlačidlo GND a pomaly „pumpujte“ detektorom. V reproduktore (slúchadlách) sa vám ozve buď nízky, alebo vysoký tón.

• Pomocou použitia funkčných tlačidiel pre GND nastavte detektor tak, aby prestal vydávať akýkoľvek tón. Pokiaľ nie je možné jeden z tónov úplne zoslabiť a je slabo počuť, môžeme toto považovať za správne zemné nastavenie v náročných zemných podmienkach (napr. rozmrazujúce sa, dusičnanmi hnojené pole).

• Optimálne nastavenie je však iba pri absencii zvuku pri stlačenom tlačidle GND.

• Po skončení nastavenia opäť stlačte tlačidlo GND, čím sa vrátite do hľadacieho režimu.

• Ak sa ozýva iba veľmi slabý zvuk, je to jedno či nízky alebo vysoký tón, môžeme toto považovať ako optimálne nastavenie v daných podmienkach. Pokiaľ nastanú lepšie pôdne podmienky a vy si nenastavíte zemné vyváženie detektora, nastane takzvané hľadanie s offsetom zemnej rovnováhy, čo môže mať za následok zmenu detekčných vlastností detektora.

POZOR! Aby nedochádzalo k nesprávnej identifikácii vodivosti cieľa, k nechcenej diskriminácii a následne nesprávnej separácii chceného cieľa od odpadu, je nutné priebežne nastavovať u detektora kovov Garrett AT Pro zemné vyváženie!!!

Nastavenie zemných obvodov prístroja závisí od pôdnych podmienok prehľadávanej lokality, jej vlhkosti, typu podložia, prítomnosti solí a tiež od úrovne vonkajšej interferencie v kontexte s úrovňou nastavenej citlivosti a rýchlosti skenu pri hľadaní. Ak sa budete nachádzať na lokalite s častou zmenou pôdnej vodivosti (značná mineralizácia, soľ), bude nutné prístroj podľa popísaných pokynov nastavovať viackrát. Pokiaľ budete hľadať na lokalite kde nedochádza k veľkým skokom pri zmene pôdnej mineralizácie, stačí nastaviť elimináciu zeme pred začiatkom hľadania a potom ju počas hľadania priebežne kontrolovať.

Ak už bolo povedané, je možné v určitých oblastiach s vysokou mineralizáciou hľadať s miernym offsetom nastavenia zemnej rovnováhy od nuly. Avšak toto nastavenie neradím praktikovať začínajúcim hľadačom, alebo majiteľom detektora AT Pro ktorí ešte dokonale nepoznajú jeho možnosti. Ak si niekto myslí že dosiahne lepších výsledkov pri hľadaní s použitím offsetu zemnej eliminácie v bežných podmienkach, tak musím konštatovať, že takto detektor fungovať nebude. V bežných podmienkach bude prístroj najlepšie pracovať s nastaveným zemným vyvážením a akékoľvek nastavené offsety by boli iba na škodu, pretože by sa posunuli hranice pre identifikáciu vodivosti a znížil by sa i prah citlivosti a súčasne s ním i vlastný hĺbkový dosah detektora.

V praxi pri hľadaní s týmto typom prístroja platí jednoznačne pravidlo: Čím je kvalitnejšie nastavenie zemnej eliminácie, tým sú lepšie detekčné a identifikačné vlastnosti tohto prístroja!


Tak na to je potrebné nezabudnúť v teréne a kontrolujte priebežne, podľa podmienok zemnú mineralizáciu. A verte, prístroj vás za to určite odmení….


Cena bez DPH: 0 EUR

Cena s DPH: 0 EUR

recyklační poplatek ve výši EUR je již započítán v ceně produktu

INFORMÁCIE:
  • Katalógové číslo: 9
  • Skladom: Nie je skladom
  • Hmotnosť: kg